Current location:Human Resources > Expert introduction

  • Zhang Guocheng

  • Huang Xiaowei

  • Li Hongwei

  • Yu Dunbo

  • Yan Shihong

  • Li Zongan

  • Wang Xingquan

  • Lv Baoguo

  • Feng Deshen

  • Xiong Xiaodong

  • Zheng Ansheng

  • Yang Hai

  • Wang Tieyan

  • He Jinjiang